KONTAKT 52 32 47 800

Twoja skarbnica codziennej inspiracji

Nawlekamy wyrazy 210-0120"Borsuk czuje zagadkowy but, a mucha ma brudne kalosze." Cóż to za zdanie, nieco abstrakcyjne, z nutą bajkową. Przed wszystkim jednak ułożone z naszego zestawu edukacyjnego - Nawlekamy wyrazy. Nasze znajome z blogu Specjalni.pl piszą o nich tak:

 

"Edukacyjne literki, to doskonała pomoc dydaktyczna, która nie tylko pozwala uczniom na poznanie liter, doskonalenie umiejętności pisania prostych wyrazów, ale także ma walory terapeutyczne. Dzieci usprawniają motorykę małą, ćwiczą precyzję i skupianie uwagi. Estetyka wykonania pomocy oraz różnorodny stopień trudności etykiet, pozwala na zindywidualizowanie pracy z uczniem. My takie pomoce wykorzystujemy zarówno w klasach młodszych jak i starszych. Sprawdzają się na każdym poziomie edukacyjnym, wystarczy tylko właściwie zaplanować z nimi pracę. Proponujemy następujące ćwiczenia z ich wykorzystaniem:

 • układanie alfabetu,
 • nazywanie liter,
 • nawlekanie wyrazów według wzoru i z pamięci,
 • tworzenie węża z powstałych wyrazów,
 • dzielenie nawleczonych wyrazów na sylaby,
 • układanie wyrazów- dokończenie sznura z wybraną pierwszą literą,
 • "literowy telefon”- nawlekamy pierwszą i ostatnią literę, wskazujemy uczniom liczbę liter w szukanym wyrazie, a jego zadaniem jest dopasować pozostałe litery, które utworzą szukany wyraz."

My proponujemy jeszcze:

 • Wiele ciekawych ćwiczeń można przeprowadzić na nawleczonych wyrazach
 • Dzieci przeliczają ilość liter w wyrazie.
 • Dzieci szukają wyrazów o tej samej ilości liter.
 • Dzieci szukają wyrazów zaczynających się, kończących się lub zawierających tą samą literę. Literę tą może podać nauczyciel lub mogą same wyszukiwać ją dzieci.
 • Szukamy liczby mnogiej do wyrazów. Nauczyciel podpowiada: „Jeden bok, dwa ....”.
 • Możemy szukać rymów do wyrazów.

Nawlekamy wyrazy 210-0120

Wiele ciekawych
ć
wicze
ń
mo
ż
na przeprowadzi
ć
na nawleczonych wyrazach (lub
a) Dzieci przeliczaj
ą
ilo
ść
liter w wyrazie.
b) Dzieci szukaj
ą
wyrazów o tej samej ilo
ś
ci liter.
c) Dzieci szukaj
ą
wyrazów zaczynaj
ą
cych si
ę
, ko
ń
cz
ą
cych si
ę
lub zawieraj
ą
cych t
ą
sam
ą
liter
ę
. Liter
ę
t
ą
mo
ż
e poda
ć
nauczyciel lub mog
ą
same wyszukiwa
ć
j
ą
dzieci.
d) Szukamy liczby mnogiej do wyrazów. Nauczyciel podpowiada: „Jeden bok, dwa ....”.
e) Mo
ż
emy szuka
ć
rymów do wyrazów.
0
Udostępniono