KONTAKT 52 32 47 800

Twoja skarbnica codziennej inspiracji

Wśród wielu nowych sposobów oceniania kształtującego, promowanych przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej znajdują się techniki samooceny. 

Na szczególną uwagę zasługuje „sygnalizacja świetlna”, która polega na ocenie wykonanego zadania. W zależności od stopnia poprawności uczniowie oceniają własną lub kolegi/koleżanki pracę za pomocą odpowiednich świateł. Jeżeli praca została wykonana bezbłędnie jest oznaczona kolorem zielonym, słabsza praca żółtym, a najsłabsza czerwonym. Takie działanie motywuje uczniów do refleksji nad własną nauką. 

Przyjmowanie oceny od kolegi lub koleżanki powoduje mniej stresu niż od nauczyciela. Ocena za pomocą świateł służy uczniom jako  nieskomplikowany sposób komunikowania samooceny. Ważnym zadaniem nauczyciela jest tu zachęcenie ucznia do uzasadnienia wyboru oceny i wyjaśnienie dlaczego jego zdaniem jest adekwatna do wykonanego zadania. Pomoże to w przyszłości  stopniowo rozwinąć potrzebne nawyki obiektywizmu.  

”Sygnalizacja świetlna” w innej wersji może posłużyć do sprawdzenia stopnia zrozumienia danego zadania, a w konsekwencji może stać się sposobem wzajemnego uczenia się uczniów. Po zasygnalizowaniu nauczyciel może poprosić uczniów o dobranie się „światłami” przeciwnymi. W tym momencie może nastąpić dobranie się ucznia wspaniale rozumiejącego zadanie z tym, który ma trudności. Uczeń zdolny może wytłumaczyć zadanie uczniowi słabszemu. 

Technika „świateł” może być również pomocna podczas powtórzenia lub przygotowania do sprawdzianu. Nauczyciel czytając kolejne hasła materiału, który będzie na sprawdzianie może kontrolować za pomocą sygnalizacji świetlnej, indywidualnie pokazanej przez ucznia, stopień przygotowania do sprawdzianu. Zorientuje się, z jakimi zadaniami mają uczniowie jeszcze problemy. Kolory świateł całej klasy dają nauczycielowi wskazówkę, co należy jeszcze przed sprawdzianem powtórzyć i ile czasu na powtórzenie poświęcić.

Technika „sygnalizacji świetlej” jest wspaniałym sposobem do zaktywizowania ucznia nie tylko do lekcji, ale również do formułowania obiektywnej samooceny lub oceny koleżeńskiej. Polecam ją wszystkim nauczycielom.

0
Udostępniono