KONTAKT 52 32 47 800

Twoja skarbnica codziennej inspiracji

Piłki Eduball, alfabet i głoskiTo 100 piłek, które bawiąc, uczą! Umieszczenie na piłkach liter, cyfr oraz znaków pozwala na ich wszechstronne wykorzystanie w różnych obszarach nauki. Dzieci uczestniczące w zajęciach ruchowych z EDUballami zdobywają wiedzę i umiejętności, nie tylko ruchowe, ale również z języka polskiego, matematyki, języków obcych i innych edukacji. Dzieci poznają kolory, litery, cyfry, znaki matematyczne i interpunkcyjne oraz mnóstwo zasad związanych z treściami edukacji językowej i matematycznej oraz rozwijają zdolności motoryczne i doskonalą umiejętności ruchowe m.in. podania i chwyty piłki, kozłowanie i rzuty, odbicia i przyjęcia oraz uderzenia do bramki i wiele innych.
Zestaw piłek edukacyjnych EDUball składa się ze 100 piłek do mini gier zespołowych (koszykówka, piłka siatkowa) w pięciu kolorach.

 

LITERY i GŁOSKI

Opis: Dzieci siedzą na obwodzie koła, każde dziecko trzyma w rękach piłkę EDUball z literą. Nauczyciel podaje przykład wyrazu dwuliterowego (np. ul). Na to hasło wstają dzieci posiadające piłki z literą „u” i „l”, obiegają siedzących i wracają na swoje miejsce. Wygrywa dziecko, które szybciej obiegnie okręg i wróci na swoje miejsce.

Uwagi organizacyjne: Dwuliterowy wyraz pozwala dzieciom na zrozumienie zasady obowiązującej w zabawie. Można wyprowadzić dłuższe wyrazy, wtedy w zabawie uczestniczy większa liczba dzieci. Aby zachować zasadę „równych szans”, należy po każdym wyrazie(lub po kilku) dokonać wymiany piłek między dziećmi (np. o dwa miejsca w prawo). Jeżeli zostanie podany wyraz, a w grupie dzieci nie będzie osoby posiadającej piłki z literą występującą w wypowiedzianym wyrazie, wtedy nikt nie biegnie (ewentualnie można wprowadzić piłkę – Jokera np. ze znakiem X, który zastępuje każdą literę).

W czasie zabawy dzieci uczą się  koncentracji uwagi, pisowni wyrazów, wzbogacają słownictwo, spostrzegawczość, szybkość reagowania, kształtują zdolności motoryczne.

SAMOGŁOSKI, SPÓŁGŁOSKI

Opis: Każde dziecko ma piłkę edukacyjną i porusza się w sposób ustalony przez prowadzącego. Na sygnał prowadzącego dzieci zatrzymują się. Osoby mające piłki z samogłoskami unoszą je nad głową. Dzieci, które trzymają piłki ze spółgłoskami, wykonują dowolne ćwiczenie(np. przysiad). Można wprowadzić inne zadania ruchowe wyraźnie różnicujące dzieci trzymające piłki z samogłoską czy spółgłoską.

Odmiana: Na sygnał prowadzącego dzieci dobierają się parami według liter na piłkach – osoba trzymająca piłkę ze spółgłoską z osobą trzymającą piłkę z samogłoską, tworząc w ten sposób sylaby, a następnie wyrazy.

Dzieci doskonalą zapamiętywanie spółgłosek i samogłosek, uczą się tworzenia sylab i wyrazów, wzbogacają słownictwo oraz doskonalą umiejętności ruchowe.

SYLABY

Opis: Dzieci, kozłują piłki edukacyjne, bawią się nimi (np. rzucają do kosza itp.), rozbiegają się po sali, poruszając w rytm muzyki. W chwili wyłączenia muzyki dzieci jak najszybciej łączą się ze sobą, tworząc sylaby. Po kolejnym wyłączeniu muzyki dzieci – sylaby tworzą dwu-, a następnie trzysylabowe wyrazy.

Uwagi organizacyjne: Można wprowadzić współzawodnictwo, dzieląc dzieci na dwie grupy. Zwycięża zespół, który ułoży więcej sylab, wyrazów dwu-, trzy- i wielosylabowych.

Dzieci doskonalą zapamiętywanie spółgłosek i samogłosek, uczą się tworzenia sylab i wyrazów, wzbogacają słownictwo oraz doskonalą umiejętności ruchowe.

WYŚCIGI RZĘDÓW – OPANOWANIE UKŁADU LITER WYSTĘPUJĄCYCH W ALFABECIE

Opis: Dzieci siedzą w rzędach, trzymając piłki edukacyjne Eduball w rękach (maksymalnie 7 dzieci w rzędzie). Siedzą w kolejności alfabetycznej.

W pierwszej zabawie doskonalimy znajomość układu maksymalnie 7 pierwszych liter alfabetu (a, b , d, e, f, g) a w drugie – kolejnych 7 itd. Nauczyciel wywołuje dowolną literę (np. od a do g). Dziecko trzymające piłkę z tą literą biegnie do wyznaczonego miejsca, wykonując postawione przez prowadzącego zadanie ruchowe (np. toczenie piłki, kozłowanie piłki zakończone rzutem do kosza lub innego celu). Zwycięża osoba, która szybciej poprawnie wykona zadanie. Zdobyte punkty sumujemy dla zespołu.

Odmiana I: Nauczyciel wywołuje osobę trzymającą piłkę z literą np. „c”, ale z wywołaną osobą biegnie uczeń mający piłkę z poprzednią literą alfabetu.

Odmiana II: Prowadzący wywołuje osobę trzymającą piłkę z literą „c” lecz biegnie z nią uczeń mający piłkę z następną literą.

Dzieci przyswajają sobie kolejność liter występujących w alfabecie (sprawne posługiwanie się słownikiem) oraz doskonalenie wybranych umiejętności ruchowych.

SŁOWA

Opis: Każde dziecko ma piłkę edukacyjną i poruszając się w dowolny sposób, bawi się nią. Na sygnał prowadzącego dzieci zatrzymują się i wymawiają słowo (ewentualnie słowa) rozpoczynające się na literę na trzymanej piłce np. dziecko mające piłkę z literą „t” wypowiada słowa „tata”, „tort”, „tron”, „teraz” itp.

Uwagi organizacyjne: Dziecko po wypowiedzeniu słowa ma prawo wykonać rzut do kosza lub inne zadanie ruchowe tyle razy, ile liter występowało w wyrazie(np. gdy uczeń powie „krowa”, może wykonać rzut do kosza 5 razy). Po każdym wykonanym zdaniu dzieci wymieniają się piłkami.

Dzieci wzbogacają słownictwo oraz kształtują umiejętności ruchowe.

TWORZENIE ZDAŃ

Opis: Każde dziecko trzyma piłkę edukacyjną. Uczniowie dobierają się w 3-4 osobowe zespoły. Wszyscy poruszają się bawiąc piłkami w sposób ustalony przez nauczyciela. Na sygnał prowadzącego uczniowie zatrzymują się, układają i zapisują zdanie złożone z 3 lub 4 wyrazów rozpoczynających się od liter umieszczonych na trzymanych piłkach (np. dzieci z piłkami „k”, „p”, „j” układają zdanie: Kret jest piękny. Piotrek je krakersy. Jeszcze ktoś przyjdzie.).

Dzieci doskonalą zasady pisowni wielkich liter, umiejętność tworzenia prostych zdań, kształtują umiejętność współpracy z innymi uczniami oraz umiejętności ruchowe.

0
Udostępniono