KONTAKT 52 32 47 800

Twoja skarbnica codziennej inspiracji

Angielski i piłki Eduball, czyli ruch i naukaTo 100 piłek, które bawiąc, uczą! Umieszczenie na piłkach liter, cyfr oraz znaków pozwala na ich wszechstronne wykorzystanie w różnych obszarach nauki. Dzieci uczestniczące w zajęciach ruchowych z EDUballami zdobywają wiedzę i umiejętności, nie tylko ruchowe, ale również z języka polskiego, matematyki, języków obcych i innych edukacji. Dzieci poznają kolory, litery, cyfry, znaki matematyczne i interpunkcyjne oraz mnóstwo zasad związanych z treściami edukacji językowej i matematycznej oraz rozwijają zdolności motoryczne i doskonalą umiejętności ruchowe m.in. podania i chwyty piłki, kozłowanie i rzuty, odbicia i przyjęcia oraz uderzenia do bramki i wiele innych.
Zestaw piłek edukacyjnych EDUball składa się ze 100 piłek do mini gier zespołowych (koszykówka, piłka siatkowa) w pięciu kolorach.

 

WZBOGACANIE SŁOWNICTWA W JĘZYKU ANGIELSKIM

Opis: Każde dziecko trzyma piłkę edukacyjną Eduball poruszając się po sali w dowolny sposób oraz bawiąc się nią. Na sygnał prowadzącego uczniowie wymieniają się piłkami. Osoba łapiąca mówi w języku angielskim słowo rozpoczynające się głoską zapisaną na otrzymanej piłce. Zadaniem osoby oddającej piłkę jest przetłumaczenie go na język polski.

Odmiana I: Dzieci podają wyrazy w języku polskim i  tłumaczą je na język angielski.

Odmiana II: Grupa dzieci podzielona jest na zespoły zgodnie z kolorami posiadanych piłek. Zadaniem każdego zespołu jest utworzenie jak największej liczby wyrazów związanych tematycznie z wyrazem podanym przez nauczyciela np. city, a dzieci tworzą z piłek określenia: street, car, house, office itp. Wygrywa drużyna, która ułożyła najwięcej wyrazów.

Radość i ruch

Odmiana III: Każde dziecko trzyma piłkę edukacyjną Eduball poruszając się w dowolny sposób po sali. Na sygnał prowadzący podaje nazwę zwierzęcia w języku angielskim np. bird, cat, horse, elephant. Zadaniem dzieci jest poruszać się z piłką w sposób charakterystyczny dla określonego zwierzęcia.

Odmiana IV: Berek w parach. Każda osoba w parze (berek oraz uciekający) trzyma piłkę edukacyjną i kozłuje nią. „Berek ” podaje po angielsku sposób poruszania się np. jump, run, walk.

Odmiana V: Berek przekazywany jest przez dotknięcie piłką osoby uciekającej w dowolną część ciała i nazwanie tej części np. hand, arm, elbow, foot, finger, knee, stomach, back, bottoms, leg.

Dzieci wzbogacają słownictwo, ćwiczą pisownię i wymowę wyrazów w języku angielskim oraz doskonalą logiczne myślenie i współpracę w grupie. Uczniowie ponadto doskonalą różnorodne umiejętności ruchowe.

ROZPOZNAWANIE I WYMAWIANIE GŁOSEK W ALFABECIE ANGIELSKIM

Opis: Dzieci z piłkami edukacyjnymi Eduball poruszają się po sali w sposób ustalony przez prowadzącego. Na kreślony sygnał zatrzymują się i czytają głośno w języku polskim i angielskim nazwy liter zapisanych na trzymanej piłce. Po każdym zatrzymaniu wymieniają się piłkami.

Odmiana I: Dzieci siedzą na obwodzie koła. Nauczyciel podaje piłkę oznaczoną literą „a” jednemu z uczniów, wymawiając głośno i wyraźnie tą głoskę (nie nazwę np. [ce, de, ef]). Dziecko, które otrzymało piłkę wymawia po angielsku głoskę odpowiadającą literze znajdującej się na piłce, przekazując ją kolejnej osobie oraz wykonując określone zadanie ruchowe np. podskoki, przysiady, kozłowanie piłki. To samo robią dzieci, do których kolejno dociera piłka. Po każdym pełnym okrążeniu prowadzący wprowadza kolejną piłkę zgodnie z alfabetem angielskim.

Odmiana II: Do krążącej po obwodzie koła piłki np. „a” dodajemy kolejną „b”, „c”, „d” itd. Zadaniem każdego dziecka jest wymawia po angielsku głoskę odpowiadającą literze znajdującej się na piłce, która do niego trafi.

Uwagi organizacyjne: Chcąc zwiększyć efektywność nauki alfabetu, można dzielić klasę na mniejsze grupy. Można ponadto wykorzystać do nauki alfabetu w języku angielskim popularną śpiewaną wyliczankę, gdyż zawiera ona właśnie głoski angielskie (a nie nazwy liter).

Wskazówki metodyczne: W początkowym etapie nauczania głosek języka angielskiego ćwiczenia wymowy wykonujemy całą grupą, następnie w mniejszych grupach, parach, a na końcu indywidualnie.

Dzieci doskonalą zapamiętywanie układu i wymowę liter w alfabecie angielskim oraz rozwijają wybrane zdolności motoryczne, jak również umiejętności ruchowe.

Ogromny zestaw i ogromna zabawa

WZBOGACANIE SŁOWNICTWA W JĘZYKU ANGIELSKIM – KOLORY

Opis: Każde dziecko trzyma piłkę edukacyjną i poruszając się po sali w dowolny sposób, bawi się nią. Na sygnał uczniowie wymieniają się piłkami, podając nazwę koloru swojej piłki w języku angielskim (np. „this is green”, „this is yellow”, „this is red”, „this is blue”). Zadaniem osoby oddającej piłkę jest przetłumaczenie zwrotu na język polski.

Odmiana I: Dzieci podają pełne zdania w języku polskim oraz tłumaczą je na język angielski (np. „This bal is red”, „This ball is blue”, „This ball is green”, „This ball is yellow”)

Odmiana II: Grupa podzielona jest na zespoły zgodnie z kolorami trzymanych piłek. Zadaniem uczniów jest utworzenie jak największej liczby wyrazów zaczynających się na pierwszą (lub ostatnią, albo drugą itp.) literę nazwy koloru ich piłek w języku angielskim np. „g” – golf, good, grandpa, garage, gap.

0
Udostępniono