KONTAKT 52 32 47 800

Twoja skarbnica codziennej inspiracji

Mateamtyka + ruch = EduballTo 100 piłek, które bawiąc, uczą! Umieszczenie na piłkach liter, cyfr oraz znaków pozwala na ich wszechstronne wykorzystanie w różnych obszarach nauki. Dzieci uczestniczące w zajęciach ruchowych z EDUballami zdobywają wiedzę i umiejętności, nie tylko ruchowe, ale również z języka polskiego, matematyki, języków obcych i innych edukacji. Dzieci poznają kolory, litery, cyfry, znaki matematyczne i interpunkcyjne oraz mnóstwo zasad związanych z treściami edukacji językowej i matematycznej oraz rozwijają zdolności motoryczne i doskonalą umiejętności ruchowe m.in. podania i chwyty piłki, kozłowanie i rzuty, odbicia i przyjęcia oraz uderzenia do bramki i wiele innych.
Zestaw piłek edukacyjnych EDUball składa się ze 100 piłek do mini gier zespołowych (koszykówka, piłka siatkowa) w pięciu kolorach.

 

ROZPOZNAWANIE I TWORZENIE ZBIORÓW

Opis: Piłki EDUball rozsypane są na sali gimnastycznej. Na sygnał prowadzącego uczniowie zbierają piłki, grupując je w trzy lub cztery miejsca(np. rogach Sali itp.). Zadaniem uczniów jest podać sposoby, w jakie można pogrupować zebrane piłki(np. według cechy wspólnej – wg kolorów itp.)

Dzieci zapoznają się z pojęciami: zbiór, zbiory, części wspólne zbiorów oraz doskonałą umiejętności ruchowe.

WYŚCIGI RZĘDÓW – DODAWANIE

Opis: Każde dziecko posiada piłkę edukacyjną. Uczniowie ustawieni są w dwóch lub trzech rzędach zgodnie z kolejnością cyfr (od 1 do 9 oraz 0) zapisanych na trzymanych piłkach. Nauczyciel, a następnie wyznaczone przez niego dziecko, podaje działanie dodawania. Pierwszym zadaniem uczniów jest wyliczenie podanego działania, kolejnym wykonanie ustalonego przez prowadzącego zadania ruchowego przez ucznia posiadającego piłkę z liczbą oznaczającą wynik dodawania. Można wykorzystać działania dodawania w zakresie od 1 do 10, a także powyżej. Jeśli wynik dodawania jest większy od 9, wtedy zadanie wykonuje dwoje dzieci posiadających piłki z cyframi tworzącymi sumę (np. suma wynosi 17, wtedy biegną dzieci posiadające piłki z cyfrą 1 i 7 itd.). W celu zachowania zasady „równych szans” należy dokonywać zmian miejsc zajmowanych przez dzieci w poszczególnych rzędach.

Odmiana: Każde dziecko posiada piłkę edukacyjną. Uczniowie siedzą w rzędach w kolejności cyfr znajdujących się na trzymanych przez nie piłkach (od 1 do 9 oraz 0). Nauczyciel, a następnie wyznaczone przez niego dziecko lub dziecko, które zwyciężyło w poprzednim wyścigu, podaje działanie odejmowania. Pierwszym zadaniem uczniów jest obliczenie różnicy oddanego działania, kolejnym wykonanie (przez dziecko posiadające piłkę z liczbą będącą wynikiem działania) zadania ruchowego określanego przez nauczyciela.

Uwaga: po każdym lub po kilku działaniach dzieci zmieniają miejsca w rzędach.

Dzieci doskonalą umiejętnosć dodawania i odejmowania (w tym tworzenie i obliczanie tych działań) oraz doskonalą umiejętności ruchowe.

ODEJMOWANIE

Opis: Każde dziecko posiada piłkę edukacyjną poruszając się w dowolny sposób po sali. Na sygnał prowadzący unosi piłkę w górę ze znakiem minus (-) i podaje liczbę, od której należy odjąć liczbę znajdującą się na jego piłce. Zadaniem uczniów jest obliczenie wyniku. Po wykonaniu działania dzieci zamieniają się piłkami. Uwaga, sytuacji, gdy liczba odejmowana jest większa od odjemnej – dzieciom najmłodszym tłumaczymy, że działanie jest „niewykonalne”.

Odmiana: Dzieci poruszają się po sali z piłkami edukacyjnymi wykonując wyznaczone przez nauczyciela określone zadanie ruchowe. Na sygnał prowadzącego tworzą zbiory według zasad podawanych przez prowadzącego. W powstałych zbiorach zadaniem dzieci jest zsumować liczby znajdujące się na piłkach. Następnie nauczyciel unosi piłkę ze znakiem minus (-) i podaje działanie do rozwiązania (np. od uzyskanej sumy należy odjąć liczbę 2, 8, 7 itd. Lub sumę liczb parzystych, sumę liczb nieparzystych itp.) Wygrywa zespół, który szybciej wykona działanie. Uwaga – wykonywane działania z wynikami można zapisywać na przygotowanych kartkach lub tablicy.

Dzieci doskonalą odejmowanie oraz umiejętności ruchowe.

POZNAJEMY LICZEBNIKI I PROSTE DZIAŁANIA MATEMATYCZNE

Opis: Dzieci, trzymając piłki edukacyjne, poruszają się po sali w sposób ustalony przez osobę prowadzącą. Na sygnał zatrzymują się, nauczyciel podaje liczbę, w języku polskim lub angielskim,  a dzieci tłumaczą ją, jednocześnie wykonując określone zadania ruchowe tyle razy, ile określa podana cyfra.

Odmiana I: Na sygnał prowadzącego dzieci zatrzymują się i podają, w języku polskim oraz angielskim, nazwę liczby na trzymanej przez nie piłce po wypowiedzeniu nazwy wymieniają się piłkami.

Odmiana II: Dzieci siedzą w rzędach w kolejności zgodnej z liczbami znajdującymi się na trzymanych piłkach (od 0 do 9). Prowadzący lub uczeń przez niego wyznaczony głośno wypowiada nazwę dowolnej cyfry w języku angielskim. Osoba trzymająca piłkę z wywołaną cyfrą wykonuje określone zadanie ruchowe(np. bieg, rzut, strzał do bramki).

Odmiana III: Ustawienie jak wyżej, lecz nie startują osoby trzymające piłkę z liczbą parzystą lub nieparzystą (zasady ustala prowadzący). Przed wykonaniem zadania ruchowego dziecko głośno wypowiada nazwę liczby w języku angielskim.

Odmiana IV: Ustawianie jak wyżej, lecz nauczyciel podaje zadanie w języku angielskim (np. ”How much is it two and two?”), dziecko przed wykonaniem zadania ruchowego głośno i pełnym zdaniem podaje działanie i wynik w języku angielskim (np. „Two and two is four”).

Odmiana V: Ustawienie jak wyżej, nauczyciel podaje inne zadanie matematyczne w języku angielskim, np.: „How much is it eight minus five?”, „How much is it six multiplied by three?”, „How much is it twenty four divided by eight?”.

Uwagi organizacyjne: Możemy (podobnie jak podczas nauki języka polskiego i matematyki), wykorzystując pliki edukacyjne, wprowadzić pojęcia działań w języku angielskim np. dodaj – add, odejmij – substract, pomnóż – multiply oraz podziel – divide).

ROZPOZNAWANIE CYFR

Opis: Piłki edukacyjne Eduball rozsypane są na sali gimnastycznej. Dzieci dobrane są w pary. Zadaniem uczniów jest znalezienie piłek oznaczonych cyframi, które wypowiada nauczyciel i ułożenie ich w wyznaczonym miejscu w ustalony sposób np. na  ławeczce gimnastycznej i w kolejności od 1 do 9 itp. Znalezioną piłkę należy toczyć do wyznaczonego miejsca.

Odmiana: Zadaniem uczniów jest znalezienie piłki oznaczonej cyfrą, którą wypowiada nauczyciel, a następnie wykonanie określonego zadania ruchowego tyle razy, ile wskazuje cyfra znajdująca się na znalezionej piłce np. dla cyfry „5” – pięć podskoków z podrzucaniem piłki do góry i jej chwyt.

Interpretacja: Dzieci, poszukując piłek edukacyjnych, rozwijają spostrzegawczość, uczą się rozróżniać cyfry i doskonalą umiejętności ruchowe.

ROZPOZNANIE LICZB PARZYSTYCH I NIEPARZYSTYCH W ZBIORACH PIŁEK EDUKACYJNYCH

Opis: Piłki edukacyjne rozsypane są na sali gimnastycznej. Na sygnał nauczyciela dzieci zbierają piłki według kolorów, tworząc zbiory piłek (np. zielonych i żółtych), a w tych zbiorach podzbiory liczb parzystych i nieparzystych.

Odmiana: Uczniowie posiadający piłkę z cyfrą parzystą rzucają ją do jednego kosza, dzieci posiadające piłkę z cyfrą nieparzystą do drugiego. Uczniowie wykonują tyle rzutów, ile wskazuje cyfra zapisana na piłce. Zadaniem uczniów jest zsumowanie liczby celnych rzutów do kosza. Zwycięża grupa, która więcej razy trafi piłką do kosza (uwaga: dziecku posiadającemu piłkę z cyfrą 9 może pomagać dziecko posiadające piłkę z cyfrą 1, 8-2, 6-4 itd.)

Interpretacja: Dzieci doskonalą rozpoznawanie liczb parzystych i nieparzystych, doskonalą współpracę i współdziałanie w grupie w trakcie wykonywania działań dodawania. Dzieci doskonalą umiejętności ruchowe.

0
Udostępniono